Pomiary wydajności instalacji wentylacyjnych

Wykonujemy pomiary wydajności instalacji wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych. Badania przeprowadzamy przy użyciu specjalnego sprzętu pomiarowego, który posiada aktualne protokoły kalibracji. Skuteczność wentylacji sprawdzamy poprzez porównanie wartości projektowych z wartościami uzyskanymi podczas kontroli. Dzięki temu w łatwy sposób możemy określić poziom oscylacji wydajności wentylacji i zweryfikować, czy instalacja działa prawidłowo.

Podczas pomiaru wydajności instalacji wentylacyjnych sprawdzamy takie parametry jak:

  • wartość temperatury,
  • wartość ciśnienia,
  • przepływ i regulacja układu wentylacyjnego.

Dodatkowo wykonujemy również badanie poziomu hałasu wydobywającego się z instalacji. Czas trwania kontroli pomiarów uzależniony jest od wielkości danego obiektu oraz stopnia skomplikowania zamontowanych w nim instalacji. Zazwyczaj nie trwa to jednak dłużej niż kilka godzin. Po zakończeniu kontroli sporządzamy protokół potwierdzający uzyskane dane.

 

Spisywanie pomiarów wydajności wentylacji

Kiedy należy przeprowadzać pomiary wydajności instalacji wentylacyjnych?

Pierwszy pomiar wydajności instalacji wentylacyjnych należy wykonać po zakończeniu budowy, przed oddaniem obiektu do użytku. Następnie w przypadku zabudowy, która wynosi ponad 2000 m2 oraz obiektów, gdzie powierzchnia dachu wynosi ponad 1000 m2, zaleca się przeprowadzać kontrolę średnio dwa razy w roku. Pomiary należy wykonywać również po każdej wymianie instalacji czy przeprowadzeniu prac naprawczych i modernizacyjnych. Dopilnowanie, aby badanie wydajności było wykonywane regularnie, spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku.


Sprawdzanie przepływu powietrza wentylatora